Αρχική Ενημέρωση ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Επιμελητήριο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», που εδρεύει στη Καστοριά, στην οδό Μητροπόλεως 60, Τ.Κ. 52100, Τηλ.: 24670 26926, E-mail: kastcham@otenet.gr, Ιστοσελίδα : www.kastoriachamber.gr

2. Τύπος σύμβασης – ταξινόμηση
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Ταξινόμηση κατά CPV : 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη και 30000000-9 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών.
3. Σύντομη περιγραφή του Αντικειμένου της Σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής του Επιμελητηρίου, η υποδοχή και εξυπηρέτηση αιτημάτων των επιχειρήσεων (one stop shop), και η παροχή εξειδικευμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβουλών.
Σκοπός του έργου είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει το Επιμελητήριο στις επιχειρήσεις, με αμφίδρομη επικοινωνία και δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών υποστήριξης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων. Από τη μια θα παρέχει στο Επιμελητήριο το μηχανισμό διαχείρισης, δημοσιοποίησης επιχειρηματικής πληροφορίας και προβολής αυτών και από την άλλη στα μέλη του την δυνατότητα απομακρυσμένων υπηρεσιών, με άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία. Προβλέπεται η δημιουργία ενός κομβικού σημείου συνδεδεμένου στο Internet που θα βρίσκεται στο G-Cloud (web hosting) για την ασφάλεια και λειτουργικότητά του.

4. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό
4.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

4.2. Ο Προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2 – Εγγύηση Συμμετοχής της Διακήρυξης.
4.3. Ο Προσφέρων θα πρέπει να καλύπτει τα κριτήρια του άρθρου 2.2.3 – Λόγοι αποκλεισμού όπως αυτά αναφέρονται στην Διακήρυξη.

5. Προϋπολογισμός του έργου – χρηματοδότηση:
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (152.743,20 €), περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ (126.180,00 €), ΦΠΑ: τριάντα χιλιάδες διακόσια ογδόντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (30.283,20 €).

Το έργο, με την Απόφαση Ένταξης 2226 / 10-06-2022, είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣ 5062105. Συγχρηματοδοτείται με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

6. Διάρκεια υλοποίησης του έργου
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

7. Διάθεση της Διακήρυξης – Πληροφορίες-Διευκρινήσεις
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 177187 .
Η Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.kastoriachamber.gr
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν, μόνον ηλεκτρονικά, αίτημα παροχής διευκρινήσεων, μέχρι και την δέκατη (10η) ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή απαντά στα αιτήματα παροχής διευκρινήσεων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι και την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

8. Εγγύηση Συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατίθεται από τον προσφέροντα υποψήφιο ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ίση με το 2% του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ήτοι ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (2.523,60 €).

9. Διαδικασία Διενέργειας του διαγωνισμού – Κριτήριο Ανάθεσης
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27, παρ.4. του ν.4412/2016, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr του εν λόγω Συστήματος.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προσφορών είναι οι ακόλουθες:
• Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών: 11. 01.2023 , από την ώρα δημοσίευσης του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
• Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών : Παρασκευή 27 /01 / 2023, ώρα 17.00

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr του εν λόγω Συστήματος, ύστερα από χρονικό διάστημα 4 εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (άρθρο 86, ν. 4412/2016)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Συνημμένα Αρχεία:

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Ελπίζουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδοχή Περισσότερα