Αρχική Αρχική Περίληψη Προκήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου: «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Ανέργων στους Τομείς Μεταποιητικής Δραστηριότητας & Εξωστρέφειας Γουνοποιίας»

Περίληψη Προκήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου: «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Ανέργων στους Τομείς Μεταποιητικής Δραστηριότητας & Εξωστρέφειας Γουνοποιίας»

Το Επιμελητήριο Καστοριάς προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ κάτω των ορίων που θα διεξαχθεί στις 21/06/2022 και ώρα 11:00π.μ. μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Ανέργων στους Τομείς Μεταποιητικής Δραστηριότητας & Εξωστρέφειας Γουνοποιίας» της ενταγμένης Πράξης με κωδ ΟΠΣ 5030687, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με Κωδ. ΣΑ ΕΠ0051. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ00510020), από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Το έργο «Συμβουλευτική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Ανέργων στους Τομείς Μεταποιητικής Δραστηριότητας & Εξωστρέφειας Γουνοποιίας» συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: 1) Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης με CPV 80521000-Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με συμπληρωματικούς CPV 79132000 -Υπηρεσίες πιστοποίησης, 79411100- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 172.558,80€ χωρίς ΦΠΑ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 86 Ανέργους ωφελούμενους, που κατοικούν στην περιοχή ΠΕ Καστοριάς.
Η διάρκεια σύμβασης από την ημέρα υπογραφής αυτής είναι 12 μήνες
Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού, ήτοι 1.725,59 €.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και τα έγγραφα που περιγράφονται στη διακήρυξη του Επιμελητηρίου Καστοριάς.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.kastoriachamber.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Επιμελητήριο Καστοριάς, αρμόδιος υπάλληλος κα Τογκαρίδου Κωνσταντίνα (τηλ.:2467027537, 2467028981 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Συνημμένο Αρχείο: ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Ελπίζουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδοχή Περισσότερα