Αρχική Ενημέρωση Περίληψη διακήρυξης της πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»

Περίληψη διακήρυξης της πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΓΟΥΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»

Το Επιμελητήριο Καστοριάς διακηρύττει ότι με καταληκτική ημερομηνία την 30 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 (λήξη υποβολής των προσφο-ρών) θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, διαγωνισμός για την πράξη με τίτλο: «Ψηφιακό Μουσείο Παραδοσιακής Γουνοποιητικής Τέχνης».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010937686 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο « Ψηφιακό Μουσείο Παραδοσιακής Γουνοποιητικής Τέχνης».

Το έργο Ψηφιακό Μουσείο Παραδοσιακής Γουνοποιητικής Τέχνης συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία Μελέτες/ Υπηρεσίες «Ψηφιακό Μουσείο Παραδοσιακής Γουνοποιητικής Τέχνης» με προϋπολογισμό:48.856,00.

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 39.400,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 48.856,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήμα-τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν, συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της προκήρυξης ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι και την 8η ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την 23.01.2023 και ώρα 15:00. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος το αργότερο μέχρι 3 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ.
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και
ε) οποιαδήποτε δικαιούχο χώρα του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 447/2014 της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2014 , σχετικά με τους ειδικούς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ).

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης στον διαγωνισμό ορίζεται σε 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 1.576,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Επιμελητήριο Καστοριάς και θα ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 12 μήνες.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 12 ( δώδεκα μήνες)

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Επιμελητήριο Καστοριάς, αρμόδιος υπάλληλος κα Τογκαρίδου Κωνσταντίνα (τηλ.:2467027537,2467028981 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Kαστοριά,10/01/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Ελπίζουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδοχή Περισσότερα